3 متر 1436 نوار آلومینیومی رسانا 0 08 میلی متر W 50 میلی متر L 50 متر

Aluminium Sheet Supplier