سری 3xxx می تواند از دیسک فلپ روی آلومینیوم استفاده کند

Aluminium Sheet Supplier